Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Originalky.cz s.r.o. se sídlem tř. Budovatelů 2392/88, 434 01 Most, Česká Republika, IČ: 06449760, DIČ: CZ06449760, zapsané v obchodním rejstříku ve spisové značce C40302, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Česká Republika (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.originalky.cz, www.originalky.eu a www.originalka.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Provozovatel si však vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit Objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

4.0. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením akceptací - dorazí Vám email s fakturou), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Dokud smlouva není uzavřena, může se její (budoucí) obsah měnit. Ve většině případů to může činit dokonce i ten, kdo dal návrh na její uzavření (novým návrhem).

4.1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.2. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Cena zboží a Platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1.1 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Originalky.cz s.r.o., tř. Budovatelů 2392/88, 434 01 Most, Česká Republika

5.1.2 bezhotovostně (platební kartou) v provozovně prodávajícího na adrese tř. Budovatelů 2392/88, 434 01 Most, Česká Republika a na webové stránce našeho e-shopu

5.1.3 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-5238440287/0100, vedený u společnosti Komerční Banka (dále jen „účet prodávajícího“);

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu

 

Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

6.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

6.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

6.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (příklad: sluchátka),

6.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal (hry, zejména pokud obsahují tištěný kód),

6.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

6.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy můsí kupující zasílat dopis na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu provozovny Originalky.cz, třída Budovatelů 2392/88, 43401 Most. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Shrnutí

Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14 kalendářních dnů.

Lhůta 14 dnů začíná běžet následující den po převzetí zboží.

Zboží je třeba zaslat zpět na adresu provozovny - Originalky.cz, třída Budovatelů 2392/88, 43401 Most. Nestačí jej odevzdat na pobočce Zásilkovny.

Pokud končí lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední její den je brán nejbližší následující pracovní den.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být obchodníkovi odesláno nejpozději v poslední den lhůty. Zboží však může být po dohodě vráceno i později.

Zboží nemusíte vracet v originálním obalu, avšak obchodník pak může chtít uhradit náklady na nové zabalení zboží .

Je možné vrátit zboží i opotřebované , avšak obchodník opět může chtít uhradit náklady na uvedení zboží do původního stavu . Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží .

Své peníze dostanete zpět nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Po vrácení zboží je nutné vrátit i například nákupem získané slevové kupóny či body do věrnostního programu. To není nezákonná sankce.

Za sankci lze však považovat odmítnutí pozdějších slev či penalizaci v rámci věrnostního programu právě kvůli vrácení zboží resp. odstoupení od smlouvy.

Obchod si vyhrazuje právo na zrušení objednávky bez udání důvodu.

 

Nevyzvednutí zásilky

Stornovat vaší objednávku lze do doby, než vám od nás dojde email s vydanou fakturou. Poté již není možné zastavit proces zasílání.
Pokud Vám zašleme objednané zboží na dobírku, které nebude v termínu vyzvednuto a následně vráceno k nám zpět, budou vám účtovány náklady vynaložené na expedici objednávky.
Na tuto částku Vám přijde faktura k úhradě. Pokud nebude uhrazena, pohledávka může být vymáhána soudně nebo odprodána firmě zabývající se vymáháním pohledávek.

V případě, že jste zboží zaplatili předem, bude vám vrácena částka, ze které budou odečtené náklady spojené s nevyzvednutím zásilky.

 

Přeprava a dodání zboží

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Práva z Vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu prvních 12ti m měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

8.6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající průkazně sdělil (emailem, dopisem, osobně na provozovně) vůli uplatnit práva z vadného plnění. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Pokud kupující nedodá zboží u kterého uplatnil práva z vadného plnění do 3 pracovních dní od sdělení uplatnění bude reklamace zamítnuta z důvodu úpření možnosti posoudit fyzicky vadu zboží.

8.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

 

Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů našich zákazníků,  partnerů a samozřejmě zaměstnanců je naší prioritou a věnujeme maximální možnou pozornost zabezpeční jejich zabezpečení.

10.2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který 25. května 2018 nahradil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Anglická zkratka se kterou se lze setkat je GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation). Dále se řídíme platnými zákony České republiky.

10.3. Kupující bere navědomí zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.4. Kupující bere navědomí zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zapojujících se do procesu objednávky (cenový porovnávač, dopravce) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.1 Kupující má možnost při nákupu dát souhlas s poskytnutím jeho osobních údajů (pouze e-mailová adresa) srovnávacímu portálu za účelem získávání hodnocení kvality služby.

10.6.2 Srovnávací portály se zavazují zajistit maximální ochranu osobních údajů technickými a organizačními prostředky zabezpečení (sofwarová ochrana, přístupová práva, povinnost mlčenlivosti zaměstnanců).

10.7. Osobní údaje budou pro marketingové účely zpracovávány po dobu nejdéle 3 let, pro daňové  účely je nutné uchovávat údaje 10 let.  Údaje je nutné uchovávat z účetních důvodů a pro případnou reklamaci zakoupeného zboží. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU), zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.9.1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a nápravu.

10.9.2. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.10.  Kupující má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a požádat o vymazání dle článku 17 nařízení Evropské rady. Prodávající tak musí učinit bez zbytečného odkladu. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž může prodávající osobní údaje zpracovávat pro jiný právní důvod  než byl souhlas udělen..

10.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Za další poskytování informací a kopií již bude požadována přiměřená úhrada nákladů. Ohledně zpracování vašich osobních údajů se neváhejte obrátit na e-mail: objednavky@originalky.cz

 

Doručování

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího,zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Originalky.cz s.r.o., tř. Budovatelů 2392/88, 434 01 Most, adresa elektronické pošty info@originalky.cz, telefon +420 414 12 02 08, +420 725 555 599.

 

Věrnostní Program

Věrnostní Program je věrnostní program provozovaný obchodní společnosti Originalky.cz s.r.o. se sídlem tř. Budovatelů 2392/88, 434 01 Most, IČ: 06449760, DIČ: CZ06449760, zapsané v obchodním rejstříku ve spisové značce C40302, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Tento program umožní získat věrnostní body všem registrovaným koncovým zákazníkům, kteří na stránkách originalky.cz, originalky.eu a originalka.sk objednají a poté zaplatí zboží alespoň ve výši 1 Kč.

Za každou 1 Kč objednaného a zaplaceného zboží u nás získáte 2 věrnostní body, které mají hodnotu 0,02 Kč.

Věrnostní Program je určen jen pro registrované koncové zákazníky. Nelze jej tedy čerpat v případě, že nemáte registraci na jedné z našich domén, případně pokud od nás čerpáte jiné, například VO slevy. Rovněž si vyhrazujeme právo na vypnutí zisku věrnostních bodů u zboží které je právě v akci.

Počet věrnostních bodů je možné zjistit kdykoliv po přihlášení do eshopu a rozkliknutí vašeho jména v pravé horní části eshopu.


Objednávky, které nejsou uskutečněny prostřednictvím vašeho registrovaného účtu nemohou být zařazeny do Věrnostního Programu.

Věrnostní body mají expirací 365 dní. Pokud si do 1 roku od poslední objednávky nic nekoupíte, o body přijdete. Nákupem se zde rozumí uhrazená objednávka přes váš registrovaný účet.

Zboží zaplacené věrnostními body je možné odebrat pouze zasláním prostřednictvím dopravce Zásilkovna.cz či Balíkovna.cz . Není tedy možné si zboží vyzvednout na obchodě nebo se domáhat zvolení jiného dopravce. Minimální hodnota objednávky hrazené věrnostními body je 300Kč. Tedy je nutno míti na účtě minimálně 30000 použitelných věrnostních bodů.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Originalky.cz s.r.o., IČ 06449760, DIČ: CZ06449760 (dále jen provozovatel), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  a v souladu s Obchodními podmínkami obchodu Originalky.cz s.r.o.

 

Shromaždování údajů

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

 

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

 

Je možné údaje odstranit?

Po zalogování do eshopu www.originalky.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@originalky.cz. Údaje lze smazat z interního adresáře, avšak u faktur a objednávek zůstanou z důvodu možných reklamací zboží.

 

Ukládání cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. Nákup na naší stránce je bez Cookies prakticky nemožný. Pokud vám Cookies vadí, po nákupu je lze odstranit z vašeho prohlížeče v sekci Nastavení.

 

Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Originalky.cz s.r.o. tímto informuje kupující, že zajišťuje bezplatný odběr určitých baterií a akumulátorů.

Od našich zákazníků provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru.

Baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat na naší prodejně (tř. Budovatelů 2392/88, 43401 Most) a to kdykoli během provozní doby.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat baterie a akumulátory na sběrných místech společnosti REMA Systém uvedených na jejích webových stránkách.

 

Záruční lhůta

Záruční lhůta u nových produktů je 24 měsíců od data nákupu.
Lhůta odpovědnosti za vady použitého zboží je u nás 12 měsíců. Jde o vady neobjevené při prodeji věci, nebo vady se kterými nebyl zákazník seznámen při prodeji věci. Odpovědnost  za vady tedy není to stejné jako záruka.
Zboží repasované či jinak vrácené do prodeje má záruku 12 měsíců. Některé produkty mohou mít jinou délku záruky - ta je vždy uvedena v popisu na daném produktu.
Datum nákupu je vždy uvedeno na pokladní účtence či na Vydané Faktuře.

Záruční lhůta produktů zakoupených na IČO (nákup na společnost) je 12 měsíců od data nákupu viz Reklamační řád.

 

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás telefonicky
nebo nám pošlete e-mail.

+420 414 12 02 08

Hodnocení obchodu na Zboží.cz
Najdete nás i na MALL.CZ
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeUpřesnit nastavení